ពេលកូនយំង៉ិកង៉ក់រករឿងម្តងៗពិបាកអត់?ហើយនៅពេលគាត់យំរករឿងចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាទើបគាត់ឈប់យំរករឿងទៀត?

ខ្ញុំចាំកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងឲ្យតែហ៊ានយំរញ៉េរញ៉ៃដឹងតែត្រូវរំពាត់ហើយ។ ហើយមែនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខ្លាចហើយខ្លាចមិនមែនខ្លាចតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំខ្លាចទាំងមនុស្សជំុវិញខ្លួនខ្ញុំទៀត។
ហើយខ្ញុំដឹងថាយើងជាឪពុកម្តាយយើងតែងតែចង់ឲ្យកូនរបស់យើងល្អហើយមែនអត់? ចឹងហើយបានជាយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកូនយើងស្តាប់យើង។

តែបើថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអប់រំកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើរំពាត់ហើយគាត់និងរៀនចេះស្តាប់ហេតុផលតែគ្រាន់តែវាប្រើរយះពេលយូរតើអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមធ្វើអត់?

សម្រាប់អ្នកចង់ដឹងយើងនឹងមកមើលវីឌីអូមួយនេះទាំងអស់គ្នា។