ធនធាននិងព័ត៍មាននៃផ្នែកអប់រំពិសេសមាននៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសសំរាប់ជួយនូវការគាំទ្រដល់ឪពុកម្តាយព្រមទាំងសិស្សនុសិស្សដែលមានតម្រូវការពិសេសនៅក្នុងផ្នែកអប់រំ។ ធនធានមានសណ្ឋាបជាអត្ថបទនិងវីដេអូ។ព័ត៍មាននៃផ្នែកអប់រំពិសេសមាននៅលើគេហទំព័រមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យអប់រំពិសេសក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចប្រើប្រាស់នឹងអនុវត្តដើម្បីផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៅដល់កុមារទាំងឡាយនៅតាមគេហដ្ឋាននិងសាលារៀន។

ធនធានផ្នែកអប់រំពិសេសមានដូចជា:អូទីស្សឹម, កង្វះខាតនៃផ្នែកស្មារតី,ពិការភាពនៃភាសា,ការប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងសង្គម ,ការចាប់បានការសិក្សាយឺត។

ធនធាននិងព័ត៍មាននៃផ្នែកអប់រំពិសេសមាននៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសសំរាប់ជួយនូវការគាំទ្រដល់ឪពុកម្តាយព្រមទាំងសិស្សនុសិស្សដែលមានតម្រូវការពិសេសនៅក្នុងផ្នែកអប់រំ។ ធនធានមានសណ្ឋាបជាអត្ថបទនិងវីដេអូ។ព័ត៍មាននៃផ្នែកអប់រំពិសេសមាននៅលើគេហទំព័រមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យអប់រំពិសេសក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចប្រើប្រាស់នឹងអនុវត្តដើម្បីផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៅដល់កុមារទាំងឡាយនៅតាមគេហដ្ឋាននិងសាលារៀន។

ធនធានផ្នែកអប់រំពិសេសមានដូចជា:អូទីស្សឹម, កង្វះខាតនៃផ្នែកស្មារតី,ពិការភាពនៃភាសា,ការប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងសង្គម ,ការចាប់បានការសិក្សាយឺត។

តើមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយអ្នកបាន?

ទំនាក់ទំនង

តើមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយអ្នកបាន?

ទំនាក់ទំនង

តើអូទីស្សឹមអាចព្យាបាលឲ្យជាបានដែរឬទេ? – Q&A

គេស្តីបន្ទោសនិងរិះគន់ពីបញ្ហាកូនយើងមែនអត់?

ប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតនៅតែមិនយល់!

Follow Me On My Social Media.