ដីឥដ្នធ្វើដោយខ្លូនឯង

By |2021-11-30T21:02:11+07:00December 2nd, 2020|Categories: Special Education Cambodia - Khmer, YouTube|Tags: , , , , , |

សួរស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំរាប់វិឌីអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដីឥដ្ឋដែរបងប្អូបទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្សំងាយៗ។ [...]